1. Üldsätted

1.1 Isikuandmete kaitse on Infohundi veebilehe ja mobiilirakenduse pakkuja jaoks prioriteet. Käesolevas privaatsusteavituses kirjeldatakse, kuidas ja miks Infohunt isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. „Isikuandmed“ või „andmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress ja e-posti aadress. 

1.2 Käesolev privaatsusteavitus kehtib üksnes veebilehel https://infohunt.ee/ (edaspidi „Veebileht“) ja mobiilirakenduses “Infohunt” (edaspidi „Rakendus“) töödeldavate isikuandmete kohta.

1.3 Andmesubjektid, kelle isikuandmeid Infohunt töötleb, on Rakenduse ja Veebilehe kasutajad, samuti noortega töötavad spetsialistid ja muud isikud, kes Veebilehte külastavad või Rakendust kasutavad (edaspidi „andmesubjektid“ või „andmesubjekt“).

1.4 Isikuandmete vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi „Infohunt“ või „vastutav töötleja“), e-posti aadress: info@infohunt.ee. Juhul, kui andmesubjektil on küsimusi selle kohta, kuidas vastutav töötleja tema isikuandmeid töötleb, saab meie ühendust võtta järgmiste kontaktandmete abil: info@infohunt.ee.

1.5 Isikuandmete töötlemisel järgib vastutav töötleja kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“) tulenevaid nõudeid. 

1.6 Rakenduses kasutajakonto tegemisel palume, et andmesubjekt kinnitaks, et ta on käesoleva privaatsusteavitusega tutvunud ja nõustub selles kirjeldatud tingimustega. 

 

2. Isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

2.1 Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt, st inimestelt, kes kasutavad Veebilehte või Rakendust.  

 

Rakenduses kasutajakonto loomine

Isikuandmed, mida vastutav töötleja kogub isikutelt, kes Rakenduse jaoks kasutajakonto loovad, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, sünniaeg;
 • kontaktandmed, nt e-posti aadress;
 • asukoht;
 • teave andmesubjekti huvide kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

 

Rakenduse funktsioonide kasutamise võimaldamine

 Lisaks töötleme Rakenduse Kasutajate isikuandmeid (loetletud eelmises punktis) järgmistel eesmärkidel:

 • et noored saaksid otsida üritusi oma piirkonnas vastavalt oma huvidele;
 • et noored saaksid märkida huvipakkuvad üritused ja lisada ajalise meeldetuletuse;
 • üritustest huvitatud noored saaksid registreerida end osalejaks väljapakutud üritustel;
 • et noored saaksid registreerida üritusel, asutuses või objektil oma külastuse;
 • et noored saaksid anda tagasisidet ja koguda auhinnapunkte;
 • et noored saaksid kogutud auhinnapunktide eest valida sisestatud auhindu;

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

 

Platvormi kasutamise võimaldamine noortega töötavatele spetsialistidele ja teenusepakkujatele

Töötleme noortega töötavate spetsialistide ja teenusepakkujate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • et noortega töötavad spetsialistid ja teenusepakkujad saaksid sisestada oma üritusi, konkreetse valdkonna kohta oma piirkonnas;
 • et noortega töötavad spetsialistid ja teenusepakkujad saaksid sisestada oma piirkonna uudiseid;
 • et noortega töötavad spetsialistid ja teenusepakkujad saaksid sisestada infot oma piirkonnas asuvate noorsoovaldkonna asutuste ja objektide kohta;
 • et noortega töötavad spetsialistid ja teenusepakkujad saaksid sisestada infot auhindade kohta.

Isikuandmed, mida noortega töötavate spetsialistide ja teenusepakkujate kohta töödelda võime, on järgmised:

 • eesnimi, perekonnanimi;
 • sünnipäev;
 • e-mail;
 • asukoht;
 • telefoni id.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sõltuvalt asjaoludest kas Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b või artikkel 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi pakkuda Rakenduse kasutajatele enda teenust).

 

Asukohaandmete töötlemine

Juhul, kui Kasutaja soovib osaleda auhinnamängus, palutakse Rakenduses, et Kasutaja lubaks enda asukohaandmete töötlemist. Asukohaandmete töötlemine auhinnamängu läbiviimiseks on meie jaoks vajalik, et tagada auhinnamängu reeglite järgimine. Vastutav töötleja töötleb Kasutaja asukohaandmeid ainult auhinnamängu raames. 

 

Vestlusrobot

Kasutajal on võimalik saada ürituste kohta lisainfot, küsides küsimusi vestlusrobotilt „Susi“.

 

Tagasiside küsimine ürituste kohta

Vastutav töötleja võimaldab Kasutajal anda tagasisidet külastatud ürituste kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi enda poolt pakutava teenuse parendamiseks).

 

Statistika ja kasutajakogemuse parendamine

Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

 • et osaletud ürituste, asutuste ja objektide külastuse üle arvestust pidada;
 • et külastatud ürituste kohta valdkondade järgi arvestust pidada.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi enda poolt pakutava teenuse parendamiseks). 

 

Küpsiste kasutamine veebilehel

 

3. Isikuandmete avaldamine

3.1 Avaldame isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma andmesubjekti eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Me ei müü, rendi ega vaheta andmesubjekti isikuandmeid. Juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, samuti taotleja nõusolekul või Infohundi õigustatud huvi korral võib Infohunt edastada andmeid järgmistele isikutele:

3.1.1 volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel (eelkõige audiitorid, raamatupidajad);

3.1.2  muudele koostööpartneritele;

3.1.3 järelevalveasutustele või muudele avaliku sektori asutustele.

 

4. Andmesubjekti õigused

4.1 Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

4.1.1õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;

4.1.2 õigus isikuandmete parandamisele;

4.1.3 õigus isikuandmete kustutamisele;

4.1.4 õigus isikuandmete ülekandmisele

4.1.5 õigus, et andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

4.1.6 õigus võtta tagasi Infohundile isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek).

4.1.7 Kui Infohunt töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.

4.1.8 Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Infohunt isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab Infohunt teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel eesmärkidel, juhul, kui Infohundil on selleks sobiv õiguslik alus. 

4.1.9 Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust aadressil info@infohunt.ee.

4.1.10 Andmesubjektil on juhul, kui ta leiab, et vastutav töötleja on rikkunud isikuandmete töötlemise nõudeid, õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad järgmisel veebilehel: http://www.aki.ee/.

 

5. Isikuandmete turvalisus 

5.1 Isikuandmete turvaline säilitamine on Infohundi kõrgeim prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

5.2 Rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid. 

 

6. Lingid teistele veebisaitidele

6.1 Veebilehel võivad olla lingid teistele veebisaitidele. Juhime andmesubjekti tähelepanu sellele, et vastutav töötleja ei vastuta isikuandmete töötlemise eest, mida toimub kolmandate isikute poolt hallatavatel veebisaitidel. Palume enne teiste veebisaitide külastamist tutvuda konkreetse veebisaidi privaatsustingimustega. 

6.2 Juhime andmesubjekti tähelepanu sellele, et andmesubjektil on võimalik Veebilehel ja Rakenduses kasutada „Lasteabi“ vestlusrobotit. „Lasteabi“ vestlusroboti kaudu on Kasutajal võimalik võtta anonüümselt ühendust Sotsiaalkindlustusametiga. Juhul, kui Kasutaja kasutab „Lasteabi“ vestlusrobotit, on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Sotsiaalkindlustusamet. Haridus- ja Noorteamet ei töötle „Lasteabi“ vestlusroboti kaudu edastatavaid isikuandmeid. 

 

7. Isikuandmete säilitamine

7.1 Infohunt säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

7.2 Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me isikuandmed. Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

 

8. Privaatsusteavituse muudatused

8.1 Vastutav töötleja võib käesolevas privaatsusteavituses muudatusi teha. Kui me seda teeme, avaldame ajakohastatud teavituse siinsamas koos uue versiooni kuupäevaga. Privaatsusteavituse olulistest sisulistest muudatustest võime enne nende jõustumist teavitada andmesubjekti e-posti teel, teadetega meie veebisaidil ja/või meie lehekülgedel sotsiaalmeedias. 

 

9. Kontaktandmed

9.1 Teie tagasiside, arvamused ja ettepanekud on meile olulised. Küsimuste või teadete korral palume võtta meiega ühendust aadressil info@infohunt.ee.

9.2 Suhtlus andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel on konfidentsiaalne. Püüame lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.

 

Viimati uuendatud 30.12.2020.