Tartumaa omavalitsused asuvad ühiselt toetama mittetöötavaid noori

Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) on käivitanud projekti “Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal”, mille peamine eesmärk on luua hästi toimiv ja jätkusuutlik tugisüsteem koos vajalike teenustega 13-29-aastaste noorte toetamiseks. Projekti viiakse ellu aastatel 2024-2027 ning selles osalevad Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald. 

Projekti peamine sihtrühm on 16-29-aastased NEET-staatuses noored. Mõiste NEET tuleneb  ingliskeelsest sõnaühendist “Not in Education, Employment, or Training” ja tähistab ühiskonnaelus mitteaktiivset noort, kes ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitustel. Vastavalt noortegarantii tugisüsteemi seire andmetele oli 2023. a oktoobri  seisuga Tartumaal 506 16-29aastast mitteõppivat ja -töötavat noort, neist 26 noort Nõo vallas. Projekti ennetustegevused on suunatud 13.-15.-aastastele noortele, kel esineb takistusi koolikohustuse täitmisel.

Kõigis seitsmes Tartumaa kohalikus omavalitsuses hakkab tööle või jätkab tööd noorte heaolu spetsialist, kes loob noorega esmase kontakti ning selgitab välja, millist tuge ta täpsemalt vajab oma eesmärkideni jõudmiseks. Lähenemine on täielikult individuaalne ning projektis osalemine vabatahtlik. Projekti vahendusel on võimalik noorel saada oma koduvallas tasuta psühholoogilist nõustamist, loovteraapiat, erinevaid kursusi ja koolitusi, tööalast mentorlust, karjäärinõustamist jms.  Lähedastele võimaldatakse  nõustamisteenust, mis annab vajalikud teadmised ja oskused NEET-staatusesse sattunud või koolikohustust mittetäitva noore toetamiseks. Samuti aidatakse noort ja tema lähedasi väljaspool projekti pakutavate teenusteni jõudmisel (Töötukassa, raviasutused, võlanõustamine jms). Noorte heaolu spetsialist on kogu protsessi vältel noorele toeks. Tartumaal on nelja aasta jooksul kavas jõuda 320 nooreni. Projekti tulemusena oodatakse, et nelja aasta jooksul on vähemalt 80 projektis osalenud noort leidnud tee tööturule. Igale noorele pakutakse tuge just tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning missugust tuge täpselt vaja on, selgub noore (vajadusel ka lähedase) ja noorte heaolu spetsialisti koostöös.

Umbes aasta tagasi vajas tuge Nõo vallas elav Ketter, kes siis ei uskunud, et keegi teda olukorras, kus tema haridustee on pooleli jäänud ja sobivat töökohta on raske leida, aidata saaks. Toona tundus, et justkui ei olegi ühtki võimalust edasiminekuks. Täna, veidi rohkem kui aasta esimesest kohtumisest noorsootööspetsialistiga, omandab Ketter haridust Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja töötab osalise koormusega teisi abivajajaid toetades. „Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis avastasin, et mulle päriselt meeldib õppida – seal on väga toetav õpetajaskond ning esimest korda kümne aasta jooksul, leidsin endale seal ka sõbrad“ on Ketter rõõmus. „Mul oli lihtsalt vaja, et keegi mõistaks, miks mulle koolis käimine varem ei sobinud,“ selgitab Ketter oma teekonda otsuseni haridusteed jätkata.

Kõik Tartumaa omavalitsused on eelnevatel aastatel mitteõppivate ja -töötavate noorte leidmise ja toetamisega tegelenud, kuid sellest aastast alustatakse ja planeeritakse tugitegevusi koos, et lisaks noorte toetamisele tugevdada maakondlikku koostöövõrgustikku ja tagada noorte parem toimetulek tulevikus.

Projekt panustab noortega tegelevate spetsialistide pädevuse tõstmisse ja võrgustiku loomisse. Võrgustiku ülesanne on spetsialistide toetamine, arendamine, parimate praktikate kogumine ja jagamine, noortele suunatud teenuste andmebaasi loomine ja selle haldamine, pikaajalise plaani koostamine NEET- ja riskinoortega tegelemiseks ning teemaga seotud teadlikkuse tõstmine ühiskonnas laiemalt.

Võta julgesti ühendust minuga või oma valla noorte heaolu spetsialistiga!

Evelin Kostabi
noorsootöö projektijuht
Tartumaa Omavalitsuste Liit
evelin.kostabi@tartumaa.ee
504 4576

Kristi Liiv
noorte heaolu spetsialist
Nõo vald
kristi.liiv@nvv.ee
53584565

Projekti “Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal” rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. Projekti kogumaksumus on 785 059 eurot, projekt lõpeb 31.12.2027.

Vaata veel