Nõo noortelinnaku eskiisprojekt valmib koostöös noortega

Augusti keskel sai alguse Nõo Vallavalitsuse ja Artes Terrae maastikuarhidektibüroo ühisprojekt “Nõo valla noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi noortelinnaku kavandamise”, mida rahastatakse programmi LEADER Tartumaa Arendusseltsi meetme 2.2. Noorte aktiviseerimine vahenditest.  Projekti eesmärgiks on arendada noorte ettevõttlikust ja oskusi ideede reaalseks elluviimiseks. Noored, kes on kaasatud idee elluviimise otsustusprotsessi on teadlikumad avaliku ruumi kujundamisest ja oskavad paremini hoida koos nendega loodud tulemust. Koosloomine annab julguse ja enesekindluse järgmiste ideede eestvedamiseks ja arendamiseks. Samas saadakse reaalselt teadmisi maastikuarhitekti tööst ja avaliku ruumi kujundamise protsessist ning kohaliku omavalitsuse valdkondlike spetsialistide rollist selles. 

Kutsusime maastikuarhidekt Merle Karro-Kalbergi kohtuma Nõo valla noorte töömaleva noortega. Koos kolleeg Mirjam Tasaga rääkisid nad noortele lähemalt oma töö iseloomust, nende büroo poolt kavandatavatest ja elluviidud projektidest. Merle Karro-Kalberg sõnas, et Nõo valla noored on priviligeeritud seisuses, sest ei ole väga tavapärane, et mängu- või noortelinnakute loomisprotsessi noori sellises mahus kaasatakse.  

Noortelinnaku idee sai alguse tegelikult juba talvel, mil osalesime Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud kogukonnahäkatonil Loov Vald. Seal saime koos väikese meeskonnaga kogenud mentorite kaasabil oma noortelinnaku ideed tuunida. Sellest saab lähemalt lugeda noortekeskuse veebilehel. 

Märtsis viisime Nõo Põhikooli 4.-9. klasside noorte seas läbi küsitluse, et saada esmast sisendit ja leida noored, kes soovivad edasiste tegevustega kursis olla ning loomisprotsessis kaasa lüüa. Seejärel saigi esitatud projektitaotlus, mis sai positiivse rahastusotsuse 2023. aasta juulis.  

Koostööprojekti esimese etapi raames on plaanis koostöös noorte ja maastikuarhidektidega noortelinnaku eskiisprojekti valmimine. Seda toetavad järgmised tegevused:  

1) Fookusgrupi intervjuude läbiviimine erinevate noortegruppidega. 

Augustis saigi läbi viidud kolm kohtumist noortega. Kohtumiste raames said noored rääkida üldiselt, mida neile meeldib koos teha ning millised on nende ootused avalikule ruumile, noortelinnakule. Osalesid töömalevas- ning kevadises noorteküsitluses sisendit andnud noored. Kaks kohtumist on planeeritud veel septembrikuusse.  

Hilisemas vestluses ei suutnud ma oma elevust varjata, kui maastikuarhidektid kokkuvõtet tegid sellest, mida noored tegelikult tahavad. Äsja kolahoovi koolitusel (“KOLAHOOV: väliruum noortele nii koosloomeks, väljakutseteks kui mitteformaalseks õppeks”) osalenuna inspireeris see mind väga, et noored soovivad vaba mängu ja loovust toetavat keskkonda ning meil on võimalus selle loomisele kaasa aidata.

2) Koosloomepäeva läbiviimine Nõos on planeeritud septembri lõppu ning sellesse on kaasatud noorte huvigrupid, kes koostöös maastikuarhidektidega asuvad looma oma unistuste noortelinnakut.  

3) Oktoobri alguses sõidame noortega Tallinnasse tutvuma kahe kuni kolme viimastel aastatel ehitatud pargiga. Noored saavad küsida küsimusi parkide autoritelt ning anda tagasisidet, mis neile seal meeldib ning mida nemad teeksid teisiti.  

4) Seejärel saavad maastikuarhidektid kogutud info ja sisendi põhjal asuda koostama eskiisprojekti, mille tulemuste esitlemiseks oleme planeerinud enne aasta lõppu koosoleku, et juba laiemale huviliste ringile seda esitleda.  

Projekti teine pool jääb 2024. aasta algusesse. Siis toimuvad koostöökohtumised, mis aitavad saada aimu sellest, kuidas toimub ehitusele eelnev protsess kohalikus omavalitsuses, millised on valdkonna spetsialistide ülesanded selles. Kokku viiakse noored ja kogukonnaliikmed, kellega koos arutleda, milline on avaliku ruumi planeerimise mõju ümbritsevale keskkonnale ning millised on noortelinnaku asukohast tingitud mõjud kogukonnale.  

Vaata veel